Algemene voorwaarden bedrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN SOLVE TECHNIEK B.V. versie 1-1-2024 artikel 1 t/m 19

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verhoudingen en overeenkomsten tussen Solve Techniek B.V. gevestigd in Houten (verder: Solve) en een of meer klanten (verder: Contractant), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Solve. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld en moeten als één geheel worden beschouwd. Alle door Solve bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd door Solve. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden verbinden Solve eerst, indien Solve deze schriftelijk heeft bevestigd, of na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door Contractant, of nadat Solve een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt. De schriftelijke bevestiging bindt Solve slechts tot hetgeen daarin en in deze algemene voorwaarden is vermeld. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte vermelde aanbod, is Solve daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Solve anders aangeeft. Solve is gerechtigd de in de overeenkomst bedoelde werkzaamheden uit te besteden.

Artikel 3. Overeenkomst

Contractant is gehouden de onder de overeenkomst vallende zaken slechts voor het in de overeenkomst genoemde doel te gebruiken. Indien geen overeenkomst tussen Contractant en Solve tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is Contractant gehouden het ontwerp en alle door Solve ter beschikking gestelde middelen op eerste verzoek en in ieder geval binnen 5 dagen te retourneren. Solve is niet gehouden tot een verdergaande controle van de te leveren goederen en te verrichte werkzaamheden op locatie dan een globale toetsing daarvan en een korte visuele inspectie. Contractant zorg ervoor dat Solve tijdig en deugdelijk kan aanvangen met de opdracht. Contractant vrijwaart Solve voor aanspraken van derden in verband met door Solve ter beschikking gestelde zaken en goederen.

Artikel 4. Wijziging van de opdracht, meerwerk

Wijzigingen in de order die door of namens Contractant zijn aangebracht en die hogere kosten met zich meebrengen dan overeengekomen, worden aan Contractant extra in rekening gebracht. Het werk omvat alleen datgene wat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk is opgedragen, dient in beginsel verrekend te worden in de uiteindelijke prijs (dan wel een verrekening op de eerst volgende deelbetaling). Ook is het mogelijk dat voor het overeengekomen meerwerk, Solve een factuur zal sturen welke factuur door Contractant zal worden voldaan.

Artikel 5. Prijs / aanbetaling

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Alle overeenkomsten worden aangegaan op basis van de op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na de datum van het aangaan van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostenbepa­lende factoren, is Solve gerechtigd de overeengekomen prijs evenredig te wijzigen. De betaling van een meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden met die van de hoofdsom, dan wel de laatste termijn daarvan. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een werkweek van maandag tot en met vrijdag. Solve is gerechtigd een toeslag aan de Contractant in rekening te brengen als werkzaamheden worden verricht buiten normale werktijden. Solve is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst of kort daarna een aanbetaling te vragen. In voorkomende gevallen is Solve gerechtigd om gehele of gedeeltelijke betaling vooruit te verlangen, ook in het geval partijen aanvankelijk een ander betaalschema zijn overeengekomen.Indien tussen partijen overeengekomen, is het mogelijk om in termijnen te betalen. Contractant komt geen recht toe op opschorting en verrekening.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Solve zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeengekomen termijnen zijn niet fataal. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Solve niet in verzuim. Solve stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Contractant de levering van bepaalde materialen of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is Contractant aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen en goedkeuringen, waarvan Solve aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Solve worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Solve zijn verstrekt, heeft Solve het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Contractant in rekening te brengen. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Contractant verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Solve voortvloeiende schade door Contractant te worden vergoed. Indien door Solve of door Solve ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Contractant of een door Contractant aangewezen locatie, draagt Contractant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van Contractant. Contractant is verplicht, zonder aanspraak op enige vergoeding, op verzoek van Solve, afsluitbare opslagruimte voor materieel ter beschikking te stellen. Contractant is aansprakelijk voor verontreiniging, milieubelastende stoffen, bacteriën e.d. die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen. Contractant is verplicht alle verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 7. Levering

Levering van zaken geschiedt op de wijze zoals overeengekomen. Op verzoek van Contractant kunnen zaken speciaal verzonden worden. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van Contractant. Solve heeft het recht in deelleveringen de verplichtingen uit overeenkomst na te komen. Voor elke gedeeltelijke levering wordt een factuur uitgeschreven. Levertijden worden bij benadering opgegeven. De levertijd gaat pas in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in het bezit zijn van Solve. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet fataal. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Solve niet in verzuim. De overeengekomen levertijd wordt automatisch verlengd, als aan de zijde van Solve stagnatie in de werkzaamheden optreedt, die haar niet kan worden toegerekend. Solve is gerechtigd om van Contractant zekerheid voor betaling van de overeengekomen prijs te eisen, alvorens te leveren. De zaken gelden als geleverd, zodra Solve deze bij Contractant, dan wel bij een door Contractant aangewezen derde, heeft laten afleveren, dan wel zodra ze door Contractant of een derde vanwege Contractant bij Solve zijn afgehaald. Er geldt geen herroepings- of retourrecht op producten.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen de overeenkomst wijzigen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Indien de wijziging op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Solve Contractant hierover tevoren inlichten. Indien Solve voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen en dergelijke moet maken, zal Solve de hieraan verbonden kosten bij Contractant extra in rekening brengen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Solve daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: – ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering; – ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; – ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

Artikel 9. Reclames en garantie

Met betrekking tot geleverde producten, geldt in de verhouding van Solve en Contractant de door de fabrikant aan Solve verstrekte garantietermijn en voorwaarden (back to back). Met betrekking tot verrichte werkzaamheden geldt dat Solve gebreken waarvoor hij wettelijk gezien aansprakelijk is zal herstellen. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en het artikel betreffende aansprakelijkheid. Contractant is gehouden het opgeleverde werk, c.q. het geleverde op het moment van oplevering, c.q. levering te onderzoeken. Daarbij behoort Contractant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk, c.q. het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden. De navolgende situaties kunnen in ieder geval geen aanleiding geven tot enige reclame: afwijkingen in kleur, samenstelling van het materiaal en maten van minder dan 10%, de in de catalogus/internetsite, aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten, natuurlijke scheuren, lijnen, bobbels en deuken. De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door Contractant in aanwezigheid van Solve en strekt ertoe te constateren of Solve aan de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 werkdagen na oplevering c.q. levering schriftelijk aan Solve te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Solve te worden gemeld.Solve dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Solve juist zijn, zal Solve de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Contractant blijft verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken zonder enig recht op korting dan wel verrekening. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Solve slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien geen opneming heeft plaatsgevonden en Contractant het door Solve aangelegde, uitgevoerde, gebouwde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd.Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 3 werkdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van voormelde termijnen, na oplevering, en in ieder geval bij ingebruikname, wordt Contractant geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en geldt dat Solve niet (meer) aansprakelijk is (dit wordt gezien als een vervaltermijn). Buiten het in dit artikel genoemde recht om te reclameren vallen gebreken, die optreden het gevolg zijn van ondeskundig althans niet normaal gebruik; montage/installatie of reparatie door derden; specificaties ter zake van materialen, constructie, etc. die door dan wel namens Contractant aan Solve zijn verstrekt en veronachtzaming van het onderhoud. Contractant vrijwaart Solve tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze schade krachtens deze voorwaarden voor rekening van de Contractant is. Voor zover hiervoor of in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervalt een rechtsvordering uit hoofde van een gebrek door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is beëindigd. Contractant kan geen rechten ontlenen noch Solve aansprakelijk stellen voor ROI-berekeningen bij zonnepanelen. De ROI (return on investment) is afhankelijk van allerlei variabelen zoals zonuren, plaatsing van de panelen. afbouwsaldering, energieprijzen e.d. en Solve accepteert ter zake geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor de terugverdientijd berekeningen voor LED-verlichting, opslagsystemen, energieopbrengst berekeningen voor PV-installaties etc.

Artikel 10. Annulering

Indien Contractant de overeenkomst annuleert is Contractant gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan Solve te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Bij annulering tot 16 weken voor geplande levering/uitvoering 0%; Bij annulering tot 6 weken voor geplande levering/uitvoering 30%; Bij annulering tot 4 weken voor geplande levering/uitvoering 50%, Bij annulering tot 1 week voor geplande levering/uitvoering 75%, Bij annulering minder dan 1 week voor geplande levering/uitvoering 90%. Ten aanzien van consumenten geldt dat een redelijke vergoeding in rekening wordt gebracht.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

Indien Contractant op enigerlei wijze in de nakoming van de overeenkomst toerekenbaar tekortschiet, is hij daarvoor reeds in gebreke, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het BW heeft Solve in geval van een toerekenbare tekortkoming van Contractant het recht de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel, of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. Onverlet het in deze voorwaarden bepaalde kan Solve in de volgende gevallen de overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden zonder dat Solve schadeplichtig wordt: in het geval Contractant zijn bedrijfsuitoefe­ning staakt, een aanvraag tot surséance van betaling in­dient, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn eigendommen in beslag worden genomen dan wel er andere beperkende maatregelen zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde wordt overgenomen of in het geval Contractant het voornemen heeft Nederland als woon- of vestigingsplaats te verlaten. Contractant is slechts gerechtigd tot ontbinding in de bij deze voorwaarden geregelde gevallen en uitsluitend, nadat hij eerst Solve schriftelijk in verzuim heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen.

Artikel 12. Overmacht

Solve is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld of opzet aan de zijde van Solve en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Solve geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Solve niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Solve, brand, diefstal, ziekte van haar personeel, beperkingen vanuit overheidswege, oorlogen, epidemieën, ongevallen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers van Solve worden daaronder begrepen. 3. Solve heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Solve zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Solve kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel Solve ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Solve gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Eventuele aansprakelijkheid voor Solve met betrekking tot directe schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de (uitvoering van de) overeenkomst, is beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Solve ter zake uitkeert (op verzoek kan de polis worden getoond). Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de totale aansprakelijkheid van Solve beperkt tot het bedrag van de aan Solve verschuldigde vergoeding per gebeurtenis; met een maximum van € 50.000. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid kan het verzekerde bedrag niet overstijgen (tenzij sprake is van de in lid 2 genoemde opzet of bewuste roekeloosheid). Solve sluit indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, volledig uit. De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in het geval Solve (althans de met de leiding belaste personen) opzettelijk dan wel bewust roekeloos heeft gehandeld. Na het moment van oplevering is Solve niet aansprakelijk voor gebreken, tenzij op grond van de wet desondanks aansprakelijkheid bestaat. Solve is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onderschikten en hulppersonen, ook niet als vast komt te staan dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de ondergeschikte of hulppersoon; schade aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de geleverde zaak, noch schade die door of tijdens de montage/installatie van de geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt. Solve is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens Contractant. Een vordering tot vergoeding van schade, moet binnen 3 werkdagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan Solve worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. Contractant (tenzij Contractant handelt als consument) vrijwaart Solve tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk op enige wijze met de (uitvoering van de) overeenkomst samenhangen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

De aan Contractant verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s, teksten, tekstvoorstellen, ontwerpen, mallen, modellen en alle overige documentatie blijven te allen tijde eigendom van Solve en mogen niet, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Solve geheel of gedeelte­lijk worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook en niet worden afgegeven aan derden. De in dit lid genoemde documentatie mag alleen gebruikt worden voor het in de overeenkomst vermelde doel.Solve is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden jegens schending van intellectue­le eigendomsrechten, hoe ook genaamd, in verband met door Solve geleverde zaken, indien hij de rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, ge­schriften of voorwerpen, die aan Solve door of vanwege Contractant zijn verstrekt. Contractant vrijwaart Solve voor de bedoelde aanspraken.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door Solve geleverde zaken blijft bij Solve zolang Contractant de vorderingen van Solve uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet volledig heeft voldaan. Solve is alsdan bevoegd de zaken bij Contractant terug te vorderen en Contractant is verplicht de zaken op eerste verzoek van Solve aan deze terug te geven. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van Contractant­.

Artikel 16. Eigendomsrechten

Materialen, mallen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke zaken te komen blijven, tenzij deze door de Contractant zijn verstrekt, eigendom van Solve. Indien Solve werk aanneemt en/of uitvoert aan de hand van (een) door contractant geleverde dan wel aangewezen ontwerp(en), is Solve nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit voornoemd ontwerp en/of de aanwijzingen van de ontwerper.

Artikel 17. Betaling

Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, dient de beta­ling te geschieden binnen 14 dagen na datum van de fac­tuur, zonder enige korting of beroep op verrekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Contractant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist en is de Contractant de wettelijke handelsrente verschuldigd. Kleine gebreken mogen geen reden tot weigering van betaling zijn. Bij gebreke van tijdige betaling door Contractant zijn de kosten die Solve maakt voor de incasso van het ver­schuldigde voor rekening van Contractant. Solve houdt hierbij de Wet Incassokosten (WIK) aan.

Artikel 18. Vervoer

Indien partijen overeenkomen dat Solve zal zorgdragen voor vervoer van tussen partijen overeengekomen zaken, dan geschiedt dit vervoer (inclusief laden en lossen) voor rekening en risico van Contractant, tenzij anders wordt overeengekomen. Solve is niet aansprakelijk voor belemmeringen en oponthoud ontstaan buiten de schuld van Solve.

Artikel 19. Geschillen/toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten door Solve en ook alle rechtsverhoudingen en al hetgeen dat hieruit mocht voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Solve en Contractant verband houdende met, dan wel voortvloeiende uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Indien sprake is van een consumentenkoop of -dienst, dan geldt dat geschillen aanhangig gemaakt worden bij de Geschillencommissie Installerende Bedrijven. Contractant dient zijn klacht eerst ingediend te hebben bij Solve en slechts als de klacht niet leidt tot een oplossing, dan is de geschillencommissie bevoegd. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij Solve indiende, schriftelijk of in een andere door de geschillencommissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Solve aan deze keuze gebonden. Indien Solve een geschil aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat Solve dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.